Etnografski muzej – postupanje Agencije po predstavci sindikata

Saopštenje o vanrednoj proveri podataka o imovini i prihodima funkcionera
26/10/2017
Drugi pišu – TS: Dostupno više podataka o radu Agencije
30/10/2017

Etnografski muzej – postupanje Agencije po predstavci sindikata

print

Postupajući u okviru svojih nadležnosti po podnetoj predstavci Sindikata “Etnografski muzej – Nezavisnost“ Beograd, u kojoj je ukazano na postojanje sumnje na korupciju i zloupotrebu položaja dr Mirjane Menković, direktora Etnografskog muzeja u Beogradu kao i zatražena zaštita zbog uzbunjivanja, jula 2016. godine, Agencija za borbu protiv korupcije je odmah po prijemu poučila podnosioca o pravima lica koja izvrše uzbunjivanje u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača („Sl. glasnik RS“, br. 128/14) kao i obavestila o tome da je zatražila od Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu da se izvrši provera svih navoda iz kojih proizlazi sumnja da su izvršena krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti. Agencija je o ovom slučaju obavestila i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektorat za rad, Odeljenje inspekcije rada za grad Beograd i Ministarstvo kulture i informisanja, od kojih je zahtevala sprovođenje nadzora.

Inspektorat za rad obavestio je Agenciju da je inspektor rada izvršio inspekcijski nadzor u Muzeju i da je preduzeo mere iz svoje nadležnosti tako što je sačinio zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru koji je ustupio Ministarstvu kulture i informisanja.

Ministarstvo kulture i informisanja obavestilo je Agenciju da je Grupa interne revizije Ministarstva kulture i informisanja upućena u muzej po ovlašćenju ministra kulture i informisanja sa zadatkom da izvrši proveru primene zakona i poštovanja interne kontrole kao i da je rešenjem ministra kulture i informisanja obrazovana Komisija za vršenje nadzora nad radom muzeja i da je rad na izradi izveštaja u toku.

Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu je Agenciju obavestilo da je predstavka podnosioca dostavljena Tužilaštvu za organizovani kriminal kao stvarno i mesno nadležnom.

Agencija se obratila i Prekršajnom sudu u Beogradu od koga je tražila informaciju o ishodu postupanja suda po zahtevu Ministarstva finansija, Odeljenja za budžetsku inspekciju za pokretanje prekršajnog postupka zbog uočenih nezakonitosti u poslovanju odgovornih lica Etnografskog muzeja u Beogradu. Nakon više upita, Prekršajni sud u Beogradu odgovorio je da je doneta nepravosnažna osuđujuća presuda kojom je troje okrivljenih oglašeno odgovornim za izvršenje prekršaja iz Zakona o budžetskom sistemu, između ostalih i dr Mirjana Menković iz Beograda, direktor Etnografskog muzeja u Beogradu.

Nakon traženja da bude obaveštena o ishodu izvršenog nadzora, Ministarstvo kulture i informisanja obavestilo je Agenciju o nalazu interne revizije i 40 preporuka kojima je predložilo unapređenje postojećeg načina rada i poslovanja subjekta vanredne revizije, i o tome da je dostavilo izveštaj Državnoj revizorskoj instituciji, dok je Komisija za vršenje nadzora nad radom Etnografskog muzeja u Beogradu, nakon utvrđenog stanja predložila 14 mera koje treba preduzeti.

S obzirom na to da je dr Mirjana Menković, direktor Etnografskog muzeja u Beogradu prema navodima iz medija uhapšena zbog sumnje da je zloupotrebom položaja muzej oštetila za više miliona dinara, Agencija obaveštava javnost o preduzetim radnjama po predstavci kao i o tome da je otpočela postupak vanredne kontrole imovine i prihoda imenovanog funkcionera.