Етнографски музеј – поступање Агенције по представци синдиката

Саопштење о ванредној провери података о имовини и приходима функционера
26/10/2017
Други пишу – ТС: Доступно више података о раду Агенције
30/10/2017

Етнографски музеј – поступање Агенције по представци синдиката

print

Поступајући у оквиру својих надлежности по поднетој представци Синдиката “Етнографски музеј – Независност“ Београд, у којој је указано на постојање сумње на корупцију и злоупотребу положаја др Мирјане Менковић, директора Етнографског музеја у Београду као и затражена заштита због узбуњивања, јула 2016. године, Агенција за борбу против корупције је одмах по пријему поучила подносиоца о правима лица која изврше узбуњивање у складу са Законом о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр. 128/14) као и обавестила о томе да је затражила од Апелационог јавног тужилаштва у Београду да се изврши провера свих навода из којих произлази сумња да су извршена кривична дела за која се гони по службеној дужности. Агенција је о овом случају обавестила и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспекторат за рад, Одељење инспекције рада за град Београд и Министарство културе и информисања, од којих је захтевала спровођење надзора.

Инспекторат за рад обавестио је Агенцију да је инспектор рада извршио инспекцијски надзор у Музеју и да је предузео мере из своје надлежности тако што је сачинио записник о извршеном инспекцијском надзору који је уступио Министарству културе и информисања.

Министарство културе и информисања обавестило је Агенцију да је Група интерне ревизије Министарства културе и информисања упућена у музеј по овлашћењу министра културе и информисања са задатком да изврши проверу примене закона и поштовања интерне контроле као и да је решењем министра културе и информисања образована Комисија за вршење надзора над радом музеја и да је рад на изради извештаја у току.

Апелационо јавно тужилаштво у Београду је Агенцију обавестило да је представка подносиоца достављена Тужилаштву за организовани криминал као стварно и месно надлежном.

Агенција се обратила и Прекршајном суду у Београду од кога је тражила информацију о исходу поступања суда по захтеву Министарства финансија, Одељења за буџетску инспекцију за покретање прекршајног поступка због уочених незаконитости у пословању одговорних лица Етнографског музеја у Београду. Након више упита, Прекршајни суд у Београду одговорио је да је донета неправоснажна осуђујућа пресуда којом је троје окривљених оглашено одговорним за извршење прекршаја из Закона о буџетском систему, између осталих и др Мирјана Менковић из Београда, директор Етнографског музеја у Београду.

Након тражења да буде обавештена о исходу извршеног надзора, Министарство културе и информисања обавестило је Агенцију о налазу интерне ревизије и 40 препорука којима је предложило унапређење постојећег начина рада и пословања субјекта ванредне ревизије, и о томе да је доставило извештај Државној ревизорској институцији, док је Комисија за вршење надзора над радом Етнографског музеја у Београду, након утврђеног стања предложила 14 мера које треба предузети.

С обзиром на то да је др Мирјана Менковић, директор Етнографског музеја у Београду према наводима из медија ухапшена због сумње да је злоупотребом положаја музеј оштетила за више милиона динара, Агенција обавештава јавност о предузетим радњама по представци као и о томе да је отпочела поступак ванредне контроле имовине и прихода именованог функционера.