др Mилош П. Станковић

Рођен 18.3.1984. године у Београду. Ожењен је.

ШКОЛОВАЊЕ:

 • 28.10.2015. године докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду, одбранивши са одликом докторску дисертацију под називом „Уговорно наслеђивање између супружника“. Све испите на докторским студијама положио је са просечном оценом 10.

 • 2009. године на Правном факултету Универзитета у Београду завршио мастер студије, Грађанскоправни модул – Наследноправни подмодул са просечном оценом 10, одбранивши са највишом оценом мастер рад под називом “Недостојност за наслеђивање”;

 • 2007. године завршио Правни факултет Универзитета у Београду сa прoсeчнoм oцeнoм 9,55;

 • 2002. године завршио Дванаесту београдску гимназију ,,Димитрије Туцовић“ као носилац Вукове дипломе и најбољи ученик у својој генерацији;

 • 1998. године завршио ОШ ,,Карађорђе“ у Београду као носилац Вукове дипломе и најбољи ученик у својој генерацији.

СТРУЧНА И НАУЧНА УСАВРШАВАЊА

 • 3.1.2014.-1.3.2014. корисник стипендије Макс Планк института за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу (MaxPlanckInstitut für ausländisches und internationales Privatrecht Hamburg) у циљу израде докторске дисертације;

 • 2012. године корисник стипендије Међу-универзитетског центра за немачко, хрватско, европско и упоредно право и Института за источноевропске студије на Слободном Универзитету у Берлину (Frei Universität Berlin) у циљу израде докторске дисертације.

УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА

 • Антика као инспирација и предмет истраживања кроз миленије – десета међународна научна конференција одржана на Правном факултету Универзитета у Београду 17. и 18. децембра 2016. године у организацији Друштва за античке студије – антика и савремени свет, учешће са саопштењем;

 • Двадесет година Закона о наслеђивању Републике Србије – Научни стручни скуп од националног значаја одржан на Правном факултету Универзитета у Нишу 23. септембра 2016. године, учешће са научним радом;

 • Контрола у унутрашњем, међународном и праву ЕУ – Међународна научна конференција одржана на Правном факултету Универзитета у Нишу 19. и 20. маја 2016. године, учешће са научним радом;

 • Правна реформа у процесу придруживања ЕУ – Међународни научни скуп, VIII Harmonius – ова школа права одржана на Златибору 2013. године, учешће са научним радом;

 • Југоисточна Европа – Право Европске уније ante portas – Међународни научни скуп, VII Harmonius – ова школа права одржана на Златибору 2012. године, учешће са научним радом;

 • Насиље у породици – Међународни научни скуп, одржан на Правном факултету Универзитета у Београду 2012. године, учешће са научним радом;

 • 2006. године успешно похађао и окончао курс “Introduction into the European Union Law” у организацији Deutsche Stiftung für Internationale Rechtiche Zusammenarbeit и Правног факултета Универзитета у Београду;

 • 2005. године успешно похађао и окончао курс “An Introduction to the Legal System of US” у организацији Правног факултета Универзитета у Београду.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА:

 • 2007. године освојио прву награду Задужбине Лука Ћеловић за научни рад ,,Правна природа уговора у спорту“.

 • 2007. године беседом ,,Хвала вам бесмртни јунаци’’ победио у категорији слободне теме и уједно проглашен за апсолутног победника на Такмичењу у беседништву на Правном факултету у Београду;

 • 2006. године стипендиста EFG Eurobank;

 • 2006., 2005. и 2004. године стипендиста Републике Србије;

 • 2005. године стипендиста Града Београда;

 • 2005. и 2004. године награђиван од стране факултета за одличан успех постигнут у учењу и стицању знања;

 • 2002. године освојио прво место на конкурсу Библиотеке града Београда за најбољи матурски рад о Београду под називом „Београд у путописима у доба турске власти“.

РАДНО ИСКУСТВО:

 • 2016. године, на Правном факултету Универзитета у Београду, изабран у звање доцента за ужу научну област Правна историја – предмети Упоредна правна традиција и Реторика;
 • 2012. године, на Правном факултету Универзитета у Београду, реизабран у звање асистента за ужу Грађанскоправну научну област – предмет Наследно право;
 • 2009. године, на Правном факултету Универзитета у Београду, изабран у звање асистента за ужу Грађанскоправну научну област – предмет Наследно право;
 • 2008. године, на Правном факултету Универзитета у Београду, изабран у звање сарадника у настави за ужу Грађанскоправну научну област – предмет Наследно право;
 • 2007. – 2008. године, радио у Првом општинском суду у Београду као судијски приправник-волонтер.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО И АКТИВНОСТИ:

 • Од 2014. године ангажован у пројекту „Идeнтитетски преображај Србије“, чији је носилац Правни факултет Универзитета у Београду;
 • Од 2014. године секретар Анала Правног факултета Универзитета у Београду – Часописа за правне и друштвене науке;
 • Од 2013. године члан редакције Билтена судске праксе Вишег суда у Београду;
 • Од 2012. године секретар удружења Institutio Oratoria;
 • Од 2012. године секретар Harmonius-a – Часописа за правне и друштвене студије у Југоисточној Европи;
 • 2012 – 2013. године члан Комисије за накнаду штете по основу неоснованог лишења слободе и неосноване осуде, Министарства правде и државне управе Републике Србије;
 • 2009 – 2014. године ангажован у пројекту „Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније (правни, економски, политички и социолошки аспекти)“, чији је носилац биo Правни факултет Универзитета у Београду;
 • По позиву држао предавања и учествовао као говорник на стручним трибинама на Институту за европске студије у Београду и на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

НАУЧНИ РАДОВИ:

 • Обим примене Аустријског грађанског законика у српском праву – случај коморијената, Зборник радова Двадесет година Закона о наслеђивању Републике Србије, Ниш 2016, стр. 33-52;

 • Historia magistra curiae et iurisprudentiae est: Is joint will prohibited in Serbian positive law?, Зборник радова Правног факултета у Нишу (Collection of papers Faculty of Law, Niš) за 2016. годину;

 • Уговорно наслеђивање између супружника, докторска дисертација одбрањена са одликом на Правном факултету Универзитета у Београду 28.10.2015. године, непубликована, 536 страна;

 • Правна природа афатомије, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2015, стр. 169-185;

 • Бродско завештање у српском праву и у упоредном праву, Правни живот бр. 10/2014, стр. 485-511;

 • Уговор на случај смрти у Српском грађанском законику, Српски грађански законик – 170 година, (уредници: Милена Полојац, Зоран С. Мирковић, Марко Ђурђевић), Београд 2014, стр. 195-218;

 • Владавина права у наследном и породичном праву, коауторски чланак са проф. др Слободаном Пановим, Владавина права и правна држава у региону – Зборник радова са Међународног научног скупа одржаног 26. октобра 2013. год. на Палама у организацији Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, (уредник доц. др Горан Марковић), Источно Сарајево 2014, стр. 457-486;

 • Уговорно наслеђивање у француском праву, Увод у право Француске – Introduction au droit français, (уредници: Оливер Николић, Владан Петров), Београд 2013, стр. 335-364;

 • Национална безбедност и право, коауторски чланак са проф. др Слободаном Пановим, Политика националне безбедности бр. 5/2013, стр. 27-60;

 • Кратак осврт на утицај (не)постојања кривичне одговорности и правоснажне кривичне пресуде на постојање недостојности за наслеђивање, Билтен судске праксе Вишег суда у Београду, бр. 83/2013, стр. 78-88;

 • Оглед о могућности хармонизације европског наследног права кроз анализу најзначајнијих сличности и разлика српског и шпанског наследног права, коауторски чланак са José Manuel Gutiérrez Celdrán, Harmonius, бр. 1/2013, стр. 264-309;

 • Alea iacta estАлеаторност уговора о доживотном издржавању као ограничење могућности његовог раскида због промењених околности, Harmonius, бр. 1/2012, стр. 70-89;

 • Наследно право – Практикум, коауторски рад са проф. др Слободаном Пановим и доц. др Балшом Кашћеланом, Београд 2012. године, 407 страна, издавач Правни факултет Универзитета у Београду;

 • Насиље у породици као узрок искључења из права на нужни део, Насиље у породици – Зборник радова са научног скупа, (уредници: проф. др Слободан Панов, проф. др Марина Јањић Комар, проф. др Милан Шкулић), Београд 2012. године, стр. 248-267, издавач Правни факултет Универзитета у Београду;

 • Правна природа и остваривање права и дужности родитеља на васпитање и образовање детета у Србији, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2011, стр. 235-262;

 • Заштита прималаца према правилима о престанку уговора о доживотном издржавању у српском позитивном праву, Правни живот, бр. 10/2011, том II, стр. 557-582;

 • Уговор о доживотном издржавању у српском позитивном праву – заштита примаоца издржавања, Правни живот бр. 10/2010, стр. 967-985;

 • Умишљајно убиство или покушај убиства оставиоца као основ недостојности за наслеђивање, Правни живот, бр. 11/2009, том III, стр. 887-922;

 • Недостојност за наслеђивање, мастер рад одбрањен на Правном факултету Универзитета у Београду, Београд 2009, непубликован, 91 страна;

 • Правна природа уговора у спорту – студија случаја, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2008, стр. 383-400;

 • Isaeus, IV (On The Estate of Nicostratus), Balkans Law Review (ISSN 1450-7129) Vol.6 No.16/2003, стр. 51-58, коауторски рад.

ЈЕЗИЦИ:

 • Говори енглески и француски језик.