Додатно отклонити ризике корупције у Предлогу закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду

Пројекат помоћи ЕУ Србији у борби против корупције додељен италијанско-шпанском конзорцијуму на чијем челу је италијанска агенција за борбу против корупције
10/07/2015
Две студијске посете Агенцији за борбу против корупције
24/07/2015

Додатно отклонити ризике корупције у Предлогу закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду

print
Znak-Horizontalno-CirilicaНародна скупштина на текућем заседању разматра Предлог закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, који је Влада Републике Србије усвојила на седници одржаној 10. јула 2015. године. Овим поводом, Агенција за борбу против корупције припремила је Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона и упутила га 13. јула 2015. године Народној скупштини и Влади Републике Србије.

Приликом утврђивања предложеног текста, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре делимично је уважило све сугестије и препоруке које је Агенција за борбу против корупције формулисала раније, у делу мишљења из маја 2015. године, које се односило на процену ризика корупције у појединим одредбама текста нацрта овог закона.

Иако је, имајући у виду наведено, Предлог закона побољшан у односу на текст нацрта поводом којег је одржана јавна расправа, Агенција за борбу против корупције сматра да он и даље садржи извесне недостатке и ризике корупције, које је неопходно отклонити. Конкретно, ради се о недостацима и ризицима корупције који се односе на: широко одређивање права на умањење тржишне вредности грађевинског земљишта; начин одређивања процента умањења тржишне вредности за грађевинско земљиште које се налази у недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе; обавезе и одговорност органа јединице локалне самоуправе надлежних за имовинскоправне односе; неусаглашеност одредаба које се односе на подношење пријаве Комисији за контролу државне помоћи, с једне стране, и одредбе која се односи на рок за доношење решења којим се утврђује право на претварање права коришћења у право својине, с друге стране, као и непостојање ближих услова и рокова за плаћање накнаде.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање идентификованих недостатака и ризика корупције допринело остваривању циљева Предлога закона, али и мера и активности из стратешког оквира за борбу против корупције у Републици Србији, које се односе и на доношење смерница за уједначено поступање јединица локалне самоуправе у области конверзије земљишта.