АРХИВА докумената који су били потребни за фазу израде планова интегритета

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА: ДРУГИ ЦИКЛУС

 


Сви државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне сaмоуправе, јавне службе и јавна предузећа били су у обавези да израде свој план интегритета.

Други циклус израде плана интегритета почео је даном објављивања Смерница за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“ бр. 95/16 од 30.11.2016. године).

Рок за израду плана интегритета у другом циклусу његове израде био је продужен до 10.11.2017. године.

План интегритета израђује се на основу нацрта (модела) плана интегритета коме можете приступити путем интернет адресе http://plan.acas.rs/acas_pi или кликом на следећи линк – нацрт плана интегритета.

Смернице за израду и спровођење плана интегритета

Guidelines For The Integrity Plan Development And Implementation

Одлука о изменама Смерница за израду и спровођење плана интегритета

Приручник за израду и спровођење плана интегритета

Manual For The Integrity Plan Development And Implementation

Линк: Евиденција државних институција по системима

Свим институцијама послат је мејл са корисничким именом и шифром за приступ нацту плана интегритета.

Уколико институција није добила мејл од стране Агенције може се јавити на телефон 011 41 49 100 опција 5 или на електронску адресу: integritet@acas.rs

Препорука Агенције је да све институције при коришћењу апликације користе Google Chrome ili Mozilla Firefox интернет претраживаче, јер у случају коришћења Internet Explorer-a, може доћи до проблема у раду апликације.


Израда плана интегритета је систематски процес и изводи се у фазама. За извршење послова и задатака по фазама предвиђени су рокови.

Активности које институције треба да спроведу у фази процене постојећег стања и у фази предлагања мера за унапређење интегритета су следеће:

  • радна група са корисничким именом и лозинком приступа нацрту (моделу) плана интегритета;
  • потребно је потписану и скенирану Одлуку о именовању радне групе за израду плана интегритета поставити у апликацију у складу са Упутством за радну групу;
  • након тога радна група креће са проценом ризика од корупције и других неправилности по областима;
  • институција доноси Одлуку о усвајању плана интегритета и поставља је у апликацију.

Крајњи рок за израду плана интегритета и постављање одлуке о његовом усвајању у апликацију био је 10.11.2017. године.

Напомена: израђени план интегритета и одлука о његовом усвајању се не достављају Агенцији путем поште, већ је потребно Oдлуку о усвајању плана интегритета поставити у апликацију.

За све информације везане за спровођење плана интегритета обратите се Агенцији за борбу против корупције – Одсеку за планове интегритета на тел: 011 41 49 100 опција 5 или на мејл integritet@acas.rs


УПУТСТВА ЗА РАДНУ ГРУПУ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Израда плана интегритета – упутство за радну групу

Додатак упутству за радну групу

Видео линк: Израда плана интегритета у апликацији – Задаци и улога радне групе


МОДЕЛИ АКАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ДРУГУ ФАЗУ ИЗРАДЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Модел одлуке о именовању радне групе за израду плана интегритета

Модел одлуке о усвајању плана интегритета

Модел програма израде и спровођења плана интегритета који израђује радна група

Модел записника о састанку радне групе


Пример израђеног плана интегритета


Најчешћа питања институција