Analiza rizika korupcije u propisima u oblasti carina

Saopštenje za javnost
20/12/2016
Poseta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
23/12/2016

Analiza rizika korupcije u propisima u oblasti carina

print
logo_acas_cir Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je analizu rizika od korupcije u oblasti carina.
S obzirom na to da se carinjenje u robnom saobraćaju smatra najrizičnijom oblašću u funkcionisanju carinskog sistema, predmet ove analize su četiri procesa vezana za ovu oblast:

  • Tumačenje carinskih propisa – mogućnost da se „raspisima“ Uprave carina razrađuju zakonske ili podzakonske odredbe carinskih propisa, odnosno dopunjuju utvrđeni uslovi iz carinskih propisa;
  • Upravljanje rizikom i sprovođenje kontrole – problem odnosa sistema analize rizika i nasumičnih carinskih kontrola;
  • Neizvesnost trajanja i ishoda carinske procedure – problem drugostepenog postupka;
  • Primena kontrolnih mehanizama i sprovođenje unutrašnje kontrole.

Na osnovu sprovedene analize može se zaključiti da je najveći broj poteškoća sa kojima se Uprava carina susreće u svom radu vezan za organizaciona i tehnička pitanja. Pored ostalog, uočeno je da je neophodno što pre doneti Zakon o carinskoj službi, kojim bi trebalo predvideti i primenu mera koje će biti značajne za prevenciju korupcije i jačanje integriteta carinske službe. U cilju otklanjanja uočenih rizika u pomenutim procesima, Agencija je formulisala sledeće preporuke:

  • Preciznije urediti pitanja donošenja instruktivnih akata za primenu carinskih propisa, vrste ovih akata, načina i uslova za njihovo donošenje, oblika i obima ovlašćenja donosioca akta, kao i nadzora nad njihovim donošenjem;
  • Precizno urediti odnos između carinske kontrole zasnovane na primeni metoda slučajnog uzorka (nasumične kontrole) i carinske kontrole zasnovane na sprovedenoj analizi rizika. Propisati obavezu navođenja da li je kontrola sprovedena na osnovu analize rizika ili primenom metoda slučajnog uzorka u aktu donetom povodom te kontrole;
  • Propisati devolutivno dejstvo žalbe protiv odluka carinskih organa koje se odnose na primenu carinskih propisa i predvideti nadležnost Ministarstva finansija u drugom stepenu;
  • Doneti zakon kojim će biti uređen položaj carinske službe, uključujući tu i detaljno propisivanje dodatnih kontrolnih mehanizama, nadležnosti i ovlašćenja organizacione jedinice u Upravi carina zadužene za unutrašnju kontrolu.

Analizu koju je Agencija prosledila Upravi carina 8. decembra 2016. godine možete preuzeti ovde.