Анализа ризика корупције у прописима у области царина

Саопштење за јавност
20/12/2016
Посета Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине
23/12/2016

Анализа ризика корупције у прописима у области царина

print
logo_acas_cir Агенција за борбу против корупције припремила је анализу ризика од корупције у области царина.
С обзиром на то да се царињење у робном саобраћају сматра најризичнијом облашћу у функционисању царинског система, предмет ове анализе су четири процеса везана за ову област:

  • Тумачење царинских прописа – могућност да се „расписима“ Управе царина разрађују законске или подзаконске одредбе царинских прописа, односно допуњују утврђени услови из царинских прописа;
  • Управљање ризиком и спровођење контроле – проблем односа система анализе ризика и насумичних царинских контрола;
  • Неизвесност трајања и исхода царинске процедуре – проблем другостепеног поступка;
  • Примена контролних механизама и спровођење унутрашње контроле.

На основу спроведене анализе може се закључити да је највећи број потешкоћа са којима се Управа царина сусреће у свом раду везан за организациона и техничка питања. Поред осталог, уочено је да је неопходно што пре донети Закон о царинској служби, којим би требало предвидети и примену мера које ће бити значајне за превенцију корупције и јачање интегритета царинске службе. У циљу отклањања уочених ризика у поменутим процесима, Агенција је формулисала следеће препоруке:

  • Прецизније уредити питања доношења инструктивних аката за примену царинских прописа, врсте ових аката, начина и услова за њихово доношење, облика и обима овлашћења доносиоца акта, као и надзора над њиховим доношењем;
  • Прецизно уредити однос између царинске контроле засноване на примени метода случајног узорка (насумичне контроле) и царинске контроле засноване на спроведеној анализи ризика. Прописати обавезу навођења да ли је контрола спроведена на основу анализе ризика или применом метода случајног узорка у акту донетом поводом те контроле;
  • Прописати деволутивно дејство жалбе против одлука царинских органа које се односе на примену царинских прописа и предвидети надлежност Министарства финансија у другом степену;
  • Донети закон којим ће бити уређен положај царинске службе, укључујући ту и детаљно прописивање додатних контролних механизама, надлежности и овлашћења организационе јединице у Управи царина задужене за унутрашњу контролу.

Анализу коју је Агенција проследила Управи царина 8. децембра 2016. године можете преузети овде.