Agencija je objavila mišljenja o dva nacrta zakona čiji je predlagač Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Jačanje međuinstitucionalne saradnje u sprečavanju korupcije: predavanje u Agenciji za privatizaciju
11/06/2015
Nisu usvojeni proklamovani strateški ciljevi u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
18/06/2015

Agencija je objavila mišljenja o dva nacrta zakona čiji je predlagač Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

print
Znak-Horizontalno-CirilicaMinistarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pripremilo je i dostavilo na mišljenje Agenciji za borbu protiv korupcije dva nacrta zakona: Nacrt zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i Nacrt zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija.

Prema obrazloženju predlagača, jedan od najvažnijih razloga za donošenje Nacrta zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu jeste okončanje svojinske transformacije na gradskom građevinskom zemljištu, u skladu sa odredbama Ustava. Pored toga, kako je istaknuto, institut konverzije uz naknadu, koji je uveden Zakonom o planiranju i izgradnji 2009. godine, nikada nije zaživeo u praksi za lica na koja se odnosi Nacrt zakona, pa je građevinsko zemljište bilo nemoguće privesti urbanističkoj nameni, a mnoga pravna lica iz ove kategorije nisu mogla da prošire svoje proizvodne kapacitete. Sve ovo dovelo je do višegodišnjeg zaustavljanja investicija i pravne nesigurnosti, odnosno umanjenja javnog prihoda.

Važnost adekvatnog regulisanja pitanja konverzije u okviru oblasti planiranja i izgradnje istaknuta je u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije za period 2013. do 2018. godine i u Akcionom planu za njeno sprovođenje. Naime, Akcionim planom predviđeno je, pored ostalog, donošenje smernica za ujednačeno postupanje jedinica lokalne samouprave u oblasti izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti, kao i procesa legalizacije i konverzije zemljišta.

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu možete videti ovde.

Predmet Nacrta zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija je postupak prijavljivanja i evidentiranja ovih zakupaca. Kako je istaknuto u obrazloženju, postojeća situacija predstavlja zamrznuti konflikt koji ne odgovara vlasnicima stanova, jer ne mogu slobodno raspolagati svojom imovinom na način koji bi im obezbedio veću vrednost, niti zakupcima, jer ne mogu da ostvare pravo koje su ostvarili ostali bivši nosioci stanarskih prava, otkupivši državne/društvene stanove. Imajući u vidu da su pokrenute inicijative za izmenu Zakona o stanovanju u cilju rešavanja ovog pitanja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je sprovelo konsultacije sa drugim nadležnim organima i organizacijama državne uprave, na osnovu čega je zaključeno da je najpre potrebno doneti zakon o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca u stanovima u svojini građana, zadužbina, fondacija i u postupku restitucije, kako bi se utvrdio tačan broj ovih stanova, zakupaca, kao i članova njihovih domaćinstava.

Mišljenje Agencije o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija možete videti ovde.