Агенција је објавила мишљења о два нацрта закона чији је предлагач Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Јачање међуинституционалне сарадње у спречавању корупције: предавање у Агенцији за приватизацију
11/06/2015
Нису усвојени прокламовани стратешки циљеви у Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика
18/06/2015

Агенција је објавила мишљења о два нацрта закона чији је предлагач Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

print
Znak-Horizontalno-CirilicaМинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре припремило је и доставило на мишљење Агенцији за борбу против корупције два нацрта закона: Нацрт закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду и Нацрт закона о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација.

Према образложењу предлагача, један од најважнијих разлога за доношење Нацрта закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду јесте окончање својинске трансформације на градском грађевинском земљишту, у складу са одредбама Устава. Поред тога, како је истакнуто, институт конверзије уз накнаду, који је уведен Законом о планирању и изградњи 2009. године, никада није заживео у пракси за лица на која се односи Нацрт закона, па је грађевинско земљиште било немогуће привести урбанистичкој намени, а многа правна лица из ове категорије нису могла да прошире своје производне капацитете. Све ово довело је до вишегодишњег заустављања инвестиција и правне несигурности, односно умањења јавног прихода.

Важност адекватног регулисања питања конверзије у оквиру области планирања и изградње истакнута је у Националној стратегији за борбу против корупције за период 2013. до 2018. године и у Акционом плану за њено спровођење. Наиме, Акционим планом предвиђено је, поред осталог, доношење смерница за уједначено поступање јединица локалне самоуправе у области издавања грађевинских и других дозвола и сагласности, као и процеса легализације и конверзије земљишта.

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду можете видети овде.

Предмет Нацрта закона о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација је поступак пријављивања и евидентирања ових закупаца. Како је истакнуто у образложењу, постојећа ситуација представља замрзнути конфликт који не одговара власницима станова, јер не могу слободно располагати својом имовином на начин који би им обезбедио већу вредност, нити закупцима, јер не могу да остваре право које су остварили остали бивши носиоци станарских права, откупивши државне/друштвене станове. Имајући у виду да су покренуте иницијативе за измену Закона о становању у циљу решавања овог питања, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је спровело консултације са другим надлежним органима и организацијама државне управе, на основу чега је закључено да је најпре потребно донети закон о пријављивању и евидентирању закупаца у становима у својини грађана, задужбина, фондација и у поступку реституције, како би се утврдио тачан број ових станова, закупаца, као и чланова њихових домаћинстава.

Мишљење Агенције о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација можете видети овде.