Agencija pokrenula inicijativu za dopune Zakona o donacijama

Predstavnica Agencije na prezentaciji rezultata monitoringa korupcije u Jugoistočnoj Evropi za 2016. godinu
14/06/2016
Obaveza prijave imovine i prihoda – podsetnik za funkcionere
20/06/2016

Agencija pokrenula inicijativu za dopune Zakona o donacijama

print
logo_acas_cirAgencija za borbu protiv korupcije podnela je, 13. juna 2016. godine, Ministarstvu finansija i Vladi Republike Srbije inicijativu za dopune Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći u kojoj su date preporuke za otklanjanje rizika korupcije u delu koji se odnosi na donacije organima javne vlasti.

Nakon potvrde kompanije Jura da je donirala dva automobila u vrednosti od ukupno 30.000 evra Ministarstvu rada 2013. godine, po njihovom zahtevu, aktuelizovano je pitanje davanja donacija organima javne vlasti i opravdanosti zakonskog rešenja koje omogućava da fizička i pravna lica daju donacije organima javne vlasti koji bi trebalo da kontrolišu njihov rad, te da ih, u slučaju da je došlo do povrede relevantnih propisa, sankcionišu.

Imajući u vidu da Zakonom o donacijama i humanitarnoj pomoći nije uređen niz značajnih pitanja sa stanovišta sprečavanja korupcije, Agencija za borbu protiv korupcije je u inicijativi, pored ostalog, preporučila sledeće:

  • predvideti zabranu da fizička i pravna lica daju donaciju organu javne vlasti koji treba da vrši nadzor, inspekcijsku kontrolu, odlučuje o pravima, obavezama i interesu tih lica, ili da na bilo koji način stupa u poslovni, ili neki drugi odnos sa tim licima, jer se u suprotnom dovodi u sumnju nepristrasnost i objektivnost u postupanju ovih organa;
  • uspostaviti interne i eksterne kontrolne mehanizime za ispitivanje opravdanosti i isplativosti donacija organima javne vlasti, kao i za praćenje namenskog korišćenja sredstava donacija, čiji bi cilj trebalo da bude ispitivanje da li u svakom konkretnom slučaju donacija organu javne vlasti nosi sa sobom neke prikrivene troškove, koji prevazilaze vrednost same donacije, te da li se sredstva donacija namenski koriste i
  • formirati jedinstveni javni registar, kao elektronsku bazu, koji bi sadržao podatke o svim donacijama organima javne vlasti i njihovom korišćenj; jedinstveni registar donacija organima javne vlasti, po mišljenju Agencije, trebalo bi da vodi ministarstvo nadležno za poslove finansija, kome bi svi organi javne vlasti morali da u određenom roku po isteku prethodne godine dostave izveštaje o primljenim donacijama sa kopijom relevantne dokumentacije, tj. zaključenim ugovorima.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi se usvajanjem predloženih dopuna Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći doprinelo smanjenju prostora za zloupotrebe u ovoj oblasti. Ujedno, na ovaj način bi se doprinelo i realizaciji jedne od predviđenih mera iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, koja se bez razloga ograničava na uređenje oblasti donacija medicinskih aparata, lekova i medicinskih sredstava i uvođenje obaveze da se kod donacija u zdravstvu oformi komisija koja će procenjivati opravdanost, troškove i isplativost donacija.

Tekst Inicijative za dopunu Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći možete preuzeti ovde.