Агенција покренула иницијативу за допуне Закона о донацијама

Представница Агенције на презентацији резултата мониторинга корупције у Југоисточној Европи за 2016. годину
14/06/2016
Обавеза пријаве имовине и прихода – подсетник за функционере
20/06/2016

Агенција покренула иницијативу за допуне Закона о донацијама

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције поднела је, 13. јуна 2016. године, Министарству финансија и Влади Републике Србије иницијативу за допуне Закона о донацијама и хуманитарној помоћи у којој су дате препоруке за отклањање ризика корупције у делу који се односи на донације органима јавне власти.

Након потврде компаније Јура да је донирала два аутомобила у вредности од укупно 30.000 евра Министарству рада 2013. године, по њиховом захтеву, актуелизовано је питање давања донација органима јавне власти и оправданости законског решења које омогућава да физичка и правна лица дају донације органима јавне власти који би требало да контролишу њихов рад, те да их, у случају да је дошло до повреде релевантних прописа, санкционишу.

Имајући у виду да Законом о донацијама и хуманитарној помоћи није уређен низ значајних питања са становишта спречавања корупције, Агенција за борбу против корупције је у иницијативи, поред осталог, препоручила следеће:

  • предвидети забрану да физичка и правна лица дају донацију органу јавне власти који треба да врши надзор, инспекцијску контролу, одлучује о правима, обавезама и интересу тих лица, или да на било који начин ступа у пословни, или неки други однос са тим лицима, јер се у супротном доводи у сумњу непристрасност и објективност у поступању ових органа;
  • успоставити интерне и екстерне контролне механизиме за испитивање оправданости и исплативости донација органима јавне власти, као и за праћење наменског коришћења средстава донација, чији би циљ требало да буде испитивање да ли у сваком конкретном случају донација органу јавне власти носи са собом неке прикривене трошкове, који превазилазе вредност саме донације, те да ли се средства донација наменски користе и
  • формирати јединствени јавни регистар, као електронску базу, који би садржао податке о свим донацијама органима јавне власти и њиховом коришћењ; јединствени регистар донација органима јавне власти, по мишљењу Агенције, требало би да води министарство надлежно за послове финансија, коме би сви органи јавне власти морали да у одређеном року по истеку претходне године доставе извештаје о примљеним донацијама са копијом релевантне документације, тј. закљученим уговорима.

Агенција за борбу против корупције сматра да би се усвајањем предложених допуна Закона о донацијама и хуманитарној помоћи допринело смањењу простора за злоупотребе у овој области. Уједно, на овај начин би се допринело и реализацији једне од предвиђених мера из Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције, која се без разлога ограничава на уређење области донација медицинских апарата, лекова и медицинских средстава и увођење обавезе да се код донација у здравству оформи комисија која ће процењивати оправданост, трошкове и исплативост донација.

Текст Иницијативе за допуну Закона о донацијама и хуманитарној помоћи можете преузети овде.