Agencija podnela inicijativu za dopune Zakona o političkim strankama

Analiza pravnog okvira na rizike od korupcije – lokalna samouprava
13/12/2016
Saopštenje za javnost
20/12/2016

Agencija podnela inicijativu za dopune Zakona o političkim strankama

print
logo_acas_cir Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Vladi Republike Srbije inicijativu za dopune Zakona o političkim strankama.
Konkretno, Agencija za borbu protiv korupcije predlaže da se posebnim delom Zakona o političkim strankama: a) definiše pojam grupe građana kao političkog subjekta koji predstavlja oblik udruživanja birača radi zajedničkog učešća na izborima; b) propišu uslovi, elementi i postupak njihovog osnivanja, uključujući tu i propisivanje obaveznih elemenata ugovora, tj. sporazuma o osnivanju, među kojima je i imenovanje odgovornog lica, u smislu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti; v) uredi pitanje prestanka postojanja grupe građana i g) predvidi upostavljanje i način vođenja Registra grupa građana, koji bi trebalo da sadrži podatke o nazivu, zastupniku i odgovornom licu, datumu osnivanja i datumu brisanja.

Postojećim propisima koji uređuju rad političkih subjekata nisu precizno i detaljno uređeni uslovi i postupak osnivanja grupa građana, niti obavezni elementi ugovora o njihovom osnivanju, što dovodi do značajnih problema u praksi prilikom kontrole finansiranja njihovih političkih aktivnosti. U svojoj dosadašnjoj praksi, Agencija je uočila česte povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koju čine grupe građana. Naime, ovaj zakon nalaže svim političkim subjektima, uključujući tu i grupe građana, da ugovorom o svom obrazovanju imenuju lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom. Kad utvrdi povredu Zakona, Agencija nadležnom sudu podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pomenutog odgovornog lica. Međutim, za razliku od političke stranke, grupa građana nema status pravnog lica i njena specifičnost, kao političkog subjekta, ogleda se u tome što se najčešće stvara ad hoc, neposredno pre održavanja izbora na kojima učestvuje. Imajući u vidu navedeno, grupe građana pri podnošenju izborne liste za lokalne izbore, ili za narodne poslanike, nisu dužne da izbornoj komisiji dostave bilo kakav dokument koji bi imao karakter osnivačkog akta tj. sporazuma o osnivanju koji bi sadržao i podatke o odgovornom licu u ovom političkom subjektu. Na taj način, omogućeno je da grupa građana ima proglašenu listu kandidata i učestvuje u izbornoj kampanji na lokalnim izborima i izborima za narodne poslanike, iako nema imenovano odgovorno lice za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom, u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Kao posledica ovakvih nedoslednosti, Agencija, ukoliko utvrdi da je određena grupa građana postupila suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, ne može doći do podataka o odgovornom licu u tom političkom subjektu, niti može podneti nadležnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi se predloženim dopunama Zakona o političkim strankama doprinelo smanjenju prostora za eventualne zloupotrebe u oblasti funkcionisanja grupa građana i kontrole njihovog finansiranja. Ujedno, iako ovo pitanje nije eksplicitno navedeno u postojećem strateškom okviru, na ovaj način doprinelo bi se i realizaciji jednog od proklamovanih ciljeva Nacionalne strategije i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije – otklanjanju nedostataka u pravnom okviru i sprovođenju kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.

Tekst Inicijative za dopunu Zakona o političkim strankama možete preuzeti ovde.