Агенција поднела иницијативу за допуне Закона о политичким странкама

Анализа правног оквира на ризике од корупције – локална самоуправа
13/12/2016
Саопштење за јавност
20/12/2016

Агенција поднела иницијативу за допуне Закона о политичким странкама

print
logo_acas_cir Агенција за борбу против корупције поднела је Министарству државне управе и локалне самоуправе и Влади Републике Србије иницијативу за допуне Закона о политичким странкама.
Конкретно, Агенција за борбу против корупције предлаже да се посебним делом Закона о политичким странкама: а) дефинише појам групе грађана као политичког субјекта који представља облик удруживања бирача ради заједничког учешћа на изборима; б) пропишу услови, елементи и поступак њиховог оснивања, укључујући ту и прописивање обавезних елемената уговора, тј. споразума о оснивању, међу којима је и именовање одговорног лица, у смислу Закона о финансирању политичких активности; в) уреди питање престанка постојања групе грађана и г) предвиди упостављање и начин вођења Регистра група грађана, који би требало да садржи податке о називу, заступнику и одговорном лицу, датуму оснивања и датуму брисања.

Постојећим прописима који уређују рад политичких субјеката нису прецизно и детаљно уређени услови и поступак оснивања група грађана, нити обавезни елементи уговора о њиховом оснивању, што доводи до значајних проблема у пракси приликом контроле финансирања њихових политичких активности. У својој досадашњој пракси, Агенција је уочила честе повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности коју чине групе грађана. Наиме, овај закон налаже свим политичким субјектима, укључујући ту и групе грађана, да уговором о свом образовању именују лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом. Кад утврди повреду Закона, Агенција надлежном суду подноси захтев за покретање прекршајног поступка против поменутог одговорног лица. Међутим, за разлику од политичке странке, група грађана нема статус правног лица и њена специфичност, као политичког субјекта, огледа се у томе што се најчешће ствара ad hoc, непосредно пре одржавања избора на којима учествује. Имајући у виду наведено, групе грађана при подношењу изборне листе за локалне изборе, или за народне посланике, нису дужне да изборној комисији доставе било какав документ који би имао карактер оснивачког акта тј. споразума о оснивању који би садржао и податке о одговорном лицу у овом политичком субјекту. На тај начин, омогућено је да група грађана има проглашену листу кандидата и учествује у изборној кампањи на локалним изборима и изборима за народне посланике, иако нема именовано одговорно лице за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом, у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности. Као последица оваквих недоследности, Агенција, уколико утврди да је одређена група грађана поступила супротно одредбама Закона о финансирању политичких активности, не може доћи до података о одговорном лицу у том политичком субјекту, нити може поднети надлежном суду захтев за покретање прекршајног поступка.

Агенција за борбу против корупције сматра да би се предложеним допунама Закона о политичким странкама допринело смањењу простора за евентуалне злоупотребе у области функционисања група грађана и контроле њиховог финансирања. Уједно, иако ово питање није експлицитно наведено у постојећем стратешком оквиру, на овај начин допринело би се и реализацији једног од прокламованих циљева Националне стратегије и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције – отклањању недостатака у правном оквиру и спровођењу контроле финансирања политичких активности и субјеката.

Текст Иницијативе за допуну Закона о политичким странкама можете преузети овде.