Agencija objavljuje statistiku kataloga poklona za 2016. godinu

Saopštenje povodom izveštaja o troškovima izborne kampanje koalicije oko SNS
29/05/2017
Otklonjen tehnički problem – izveštaj dostupan u Registru
02/06/2017

Agencija objavljuje statistiku kataloga poklona za 2016. godinu

print
Agencija za borbu protiv korupcije izradila je statističku analizu kataloga poklona za 2016. godinu koju možete preuzeti ovde.

Značaj vođenja i objavljivanja kataloga poklona je u povećanju transparentnosti u obavljanju javnih funkcija. Jedan od ciljeva treba da bude i analiza trendova i obrazaca koji mogu izazvati zabrinutost, a samim tim i ukazati na potrebu uvođenja korektivnih i preventivnih mera.

Imajući u vidu da Agencija do podataka o poklonima dolazi na osnovu evidencija koje dobija od samih organa dobrodošlo je i aktivno učešće javnosti ukoliko ima saznanja o tome da je neki funkcioner primio poklon, a o tome ne postoji podatak u registru poklona koji vodi Agencija za borbu protiv korupcije.

Napominjemo da je Grad Beograd dostavio kopiju evidencije o poklonima 15. maja 2017. godine, sa 74 dana zakašnjenja, a „Srbija voz“ a.d. Beograd 18.05.2017. godine, sa 77 dana zakašnjenja, zbog čega je Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv odgovornih lica zaduženih za dostavljanje kataloga poklona.

Šta se sve smatra poklonima

„Poklon“ je novac, stvar, pravo i usluga izvršena bez odgovarajuće naknade i svaka druga korist koja je data funkcioneru ili povezanom licu u vezi s vršenjem javne funkcije.

„Protokolarni poklon“ je poklon koji funkcioner primi od strane države, njenog organa ili organizacije, međunarodne organizacije ili stranog pravnog lica, koji je primljen prilikom službene posete ili u drugim sličnim prilikama.

Zakonodavni okvir

Funkcioner je dužan da o svakom poklonu u vezi sa vršenjem javne funkcije obavesti državni ili drugi organ, organizaciju, javnu službu u kojoj vrši javnu funkciju, koji su obavezni da o poklonima vode posebnu evidenciju.

Kopija evidencije za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja se Agenciji, najkasnije do 1. marta tekuće godine (čl. 41. st. 1. i 2. Zakona o Agenciji). Agencija vodi katalog poklona (čl. 68. st. 1. al. 4. Zakona o Agenciji). Agencija objavljuje katalog poklona za prethodnu kalendarsku godinu do 1. juna tekuće godine (čl. 41. st. 4. Zakona o Agenciji).

Detaljniji opis pravila u vezi sa poklonima možete videti u Pravilniku o poklonima funkcionera.