Агенција објављује статистику каталога поклона за 2016. годину

Саопштење поводом извештаја о трошковима изборне кампање коалиције око СНС
29/05/2017
Отклоњен технички проблем – извештај доступан у Регистру
02/06/2017

Агенција објављује статистику каталога поклона за 2016. годину

print
Агенција за борбу против корупције израдила је статистичку анализу каталога поклона за 2016. годину коју можете преузети овде.

Значај вођења и објављивања каталога поклона је у повећању транспарентности у обављању јавних функција. Један од циљева треба да буде и анализа трендова и образаца који могу изазвати забринутост, а самим тим и указати на потребу увођења корективних и превентивних мера.

Имајући у виду да Агенција до података о поклонима долази на основу евиденција које добија од самих органа добродошло је и активно учешће јавности уколико има сазнања о томе да је неки функционер примио поклон, а о томе не постоји податак у регистру поклона који води Агенција за борбу против корупције.

Напомињемо да је Град Београд доставио копију евиденције о поклонима 15. маја 2017. године, са 74 дана закашњења, а „Србија воз“ а.д. Београд 18.05.2017. године, са 77 дана закашњења, због чега је Агенција за борбу против корупције покренула поступак против одговорних лица задужених за достављање каталога поклона.

Шта се све сматра поклонима

„Поклон“ је новац, ствар, право и услуга извршена без одговарајуће накнаде и свака друга корист која је дата функционеру или повезаном лицу у вези с вршењем јавне функције.

„Протоколарни поклон“ је поклон који функционер прими од стране државе, њеног органа или организације, међународне организације или страног правног лица, који је примљен приликом службене посете или у другим сличним приликама.

Законодавни оквир

Функционер је дужан да о сваком поклону у вези са вршењем јавне функције обавести државни или други орган, организацију, јавну службу у којој врши јавну функцију, који су обавезни да о поклонима воде посебну евиденцију.

Копија евиденције за претходну календарску годину доставља се Агенцији, најкасније до 1. марта текуће године (чл. 41. ст. 1. и 2. Закона о Агенцији). Агенција води каталог поклона (чл. 68. ст. 1. ал. 4. Закона о Агенцији). Агенција објављује каталог поклона за претходну календарску годину до 1. јуна текуће године (чл. 41. ст. 4. Закона о Агенцији).

Детаљнији опис правила у вези са поклонима можете видети у Правилнику о поклонима функционера.