Agencija objavljuje mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama nove verzije Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti

Saopštenje Odbora
26/12/2017
Odbor Agencije o konkursu za izbor direktora
28/12/2017

Agencija objavljuje mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama nove verzije Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti

print
Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama nove verzije Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Prilikom utvrđivanja novog teksta Nacrta zakona, Ministarstvo zdravlja je u potpunosti ili delimično uvažilo više preporuka koje je Agencija za borbu protiv korupcije formulisala u ranijem mišljenju o prethodnoj verziji ovog akta. Iako je Nacrt zakona poboljšan u odnosu na prethodni tekst, povodom kojeg je održana javna rasprava, i dalje postoje izvesni nedostaci i rizici korupcije, koje je neophodno otkloniti.

Nacrtom zakona nisu u potpunosti obuhvaćene sve potrebne izmene, predviđene Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Revidiranim akcionim planom za njeno sprovođenje.

Na primer, iako je više puta ukazivano da je novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti neophodno na adekvatan način urediti oblast dopunskog rada sa jasnim kriterijumima za dobijanje dozvole za taj rad; detaljnijim propisivanjem gde i pod kojim uslovima može da se obavlja, kao i preciznim regulisanjem uslova pod kojima zdravstveni radnici u zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini mogu pružati zdravstvene usluge u privatnim uslovima, ova pitanja Nacrtom zakona nisu u značajnoj meri dodatno uređena. S druge strane, za razliku od prethodne verzije, Nacrt zakona donosi niz veoma značajnih novina u oblasti sukoba interesa i mogao bi da predstavlja primer kako bi ovu oblast trebalo urediti u ostatku javnog sektora. Međutim, da bi to zaista bio slučaj, neophodno je određena rešenja dopuniti i precizirati.

Nacrt zakona sadrži određene nedostatke i rizike korupcije koji se odnose, pre svega, na pravne praznine, davanje širokih diskrecionih ovlašćenja organima javne vlasti, prepuštanje ministru da značajna pitanja uredi svojim aktima, iako je neophodno da ta pitanja budu regulisana zakonskim odredbama, upotrebu nepreciznih formulacija, te nepostojanje kriterijuma ili elemenata kriterijuma za predlaganje i imenovanje članova raznih kolektivnih tela. Na ovaj način, značajna pitanja, kao što su, na primer, zasnivanje radnog odnosa, odobravanje specijalizacija i provera kvaliteta stručnog rada, nisu u potpunosti regulisana, što u praksi može stvoriti niz problema na koje je i ranije više puta ukazivano.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije doprinelo stvaranju adekvatnog pravnog okvira u oblasti zdravstvene zaštite i ostvarenju ciljeva iz strateških dokumenata za borbu protiv korupcije.

Mišljenje koje je Agencija prosledila Ministarstvu zdravlja možete preuzeti ovde.