Агенција објавила мишљење о Нацрту закона о високом образовању

Отклоњен технички проблем – извештај доступан у Регистру
02/06/2017
Продужен рок за доношење плана интегритета до 31. октобра 2017. године
12/06/2017

Агенција објавила мишљење о Нацрту закона о високом образовању

print
Агенција за борбу против корупције припремила је мишљењe о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о високом образовању.

Нацртом закона није, или није на адекватан начин, уређена већина значајних питања са становишта спречавања корупције у области високог образовања, укључујући она која су поменута у Националној стратегији за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Ревидираном акционом плану за њено спровођење. На пример, процес запошљавања, избора и напредовања у научно-наставним звањима, представља један од процеса који би требало да се заснива на постојању адекватне процедуре и јасних и објективних услова и критеријума. С обзиром на то да одлуке о избору и напредовању доносе, односно да поступке у којима се оцењује испуњеност услова и критеријума спроводе чланови комисија који су из исте установе као и лица која треба да буду изабрана у научно-наставна звања, јасно је да таква околност може довести до потенцијалног или стварног сукоба интереса, трговине утицајем или неке друге форме коруптивног понашања. Међутим, Нацрт закона не садржи мере за управљање сукобом интереса приликом избора и напредовања у научно-наставним звањима, односно приликом запошљавања. Нацрт закона, такође, не садржи одредбе којима би биле предвиђене додатне мере за отклањање извора ризика за настанак корупције у оквиру области уписа студената, која обухвата процесе полагања пријемног испита, формирања ранг-листе кандидата, регулисања уписа студената у посебним случајевима и регулисања попуњавања упражњених места на ранг листама. На крају, Нацртом закона нису прописане додатне мере које би се тицале даљег унапређивања транспарентности процеса полагања испита и оцењивања.

Поред поменутих, Нацрт закона садржи и друге недостатке и ризике корупције, који се, пре свега, односе на непостојање услова и критеријума, или елемената критеријума, за предлагање и именовање чланова разних колективних тела, давање широких дискреционих овлашћења органима јавне власти и високошколским установама, препуштање министру да значајна питања уреди својим актима, иако је неопходно да та питања буду регулисана законским одредбама, те употребу непрецизних формулација.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање идентификованих недостатака и ризика корупције допринело стварању адекватног правног оквира у области високог образовања и остварењу циљева из стратешких докумената за борбу против корупције.

Мишљење које је Агенција проследила Министарству просвете, науке и технолошког развоја можете преузети овде.