Agencija objavljuje mišljenja o Predlogu zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Podsetnik za izradu Plana integriteta
28/09/2017
Konsultacije povodom izrade plana integriteta
09/10/2017

Agencija objavljuje mišljenja o Predlogu zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

print

Agencija ukazuje da je prilikom osnivanja i utvrđivanja nadležnosti Nacionalne akademije za javnu upravu potrebno voditi računa o činjenici da je Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i pratećim Akcionim planom predviđena izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u delu koji se odnosi na uvođenje obaveze pohađanja obuke o etici i integritetu za sve zaposlene u javnom sektoru, uključujući i funkcionere. S druge strane, iako pomenuti predlozi zakona donose značajne novine, koje bi trebalo da doprinesu reformi sistema stručnog usavršavanja i daljoj profesionalizaciji javne uprave, pojedine odredbe sadrže određene nedostatke koji se tiču, pre svega, upotrebe nepreciznih formulacija, davanja širokih diskrecionih ovlašćenja i postojanja pravnih praznina.

Mišljenja koja je Agencija prosledila Narodnoj skupštini i Vladi možete preuzeti ovde.