Агенција за борбу против корупције припремила је мишљењe о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о стечају

Агенција за борбу против корупције припремила је мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о основама система образовања и васпитања
11/08/2017
Прва седница Одбора Агенције за борбу против корупције у новом саставу
21/08/2017

Агенција за борбу против корупције припремила је мишљењe о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о стечају

print

Предлог закона садржи значајне новине, које би требало да допринесу ефикаснијем спровођењу стечајног поступка и побољшању намирења поверилаца. Међутим, Предлогом закона нису обухваћене све измене поменуте у Националној стратегији за борбу против корупције и Ревидираном акционом плану за њено спровођење. На пример, предложеним изменама и допунама није обухваћено прецизирање већих овлашћења скупштине поверилаца за смену стечајног управника, као и предвиђање обавезе стечајног управника да изврши анализу пословања стечајног дужника за одређени временски период пре покретања стечаја. С друге стране, Предлогом закона нису обухваћене ни потребне измене у делу који се тиче именовања стечајног управника и вршења стручног надзора над његовим радом. Поред овога, поједине одредбе Предлога закона садрже ризике корупције, који се, пре свега, односе на давање широких дискреционих овлашћења стечајном судији за одлучивање о одређеним питањима.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање идентификованих недостатака додатно допринело стварању адекватног правног оквира у области стечаја, као и остварењу циљева из стратешких докумената за борбу против корупције. Мишљење које је Агенција проследила Министарству привреде, Влади и Народној скупштини можете преузети овде.