Агенција за борбу против корупције припремила је мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о основама система образовања и васпитања

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 31.07.2017. године
31/07/2017
Агенција за борбу против корупције припремила је мишљењe о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о стечају
21/08/2017

Агенција за борбу против корупције припремила је мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о основама система образовања и васпитања

print

Нацртом закона нису, или нису у потпуности, обухваћене све потребне измене, на које је указано у Националној стратегији за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Ревидираном акционим планом за њено спровођење.

На пример, Нацртом закона није на адекватан начин уређена контрола управљања средствима која установе добијају од донација, спонзора, као и средствима добијених од родитеља и јединице локалне самоуправе, нити је обезбеђен одговарајући ниво транспарентности података о располагању установа финансијским средствима која се стичу из републичког буџета, буџета локалне самоуправе, односно приходима од проширене делатности. С друге стране, имајући у виду да је Нацртом закона прописано формирање различитих комисија које, поред осталог, учествују у процесу доношења одлука о избору директора установе и пријему у радни однос стручног особља, јасно је да постоји опасност да у њиховом раду дође до случајева потенцијалног или стварног сукоба интереса, трговине утицајем или неке друге форме коруптивног понашања. Међутим, Нацрт закона не садржи мере за управљање сукобом интереса приликом избора директора, запошљавања и радног ангажовања стручног особља у установама.

Посебан проблем представља чињеница да су одређене обавезе релевантних субјеката у области система образовања и васпитања непрецизно формулисане што у великој мери онемогућава адекватно прописивање и утврђивање њихове одговорности. Поред поменутих, Нацрт закона садржи и друге недостатке и ризике корупције, који се, пре свега односе на употребу непрецизних формулација; непостојање прецизно одређених услова и/или критеријума или елемената критеријума за предлагање, избор или именовање лица за чланове разних колективних тела, функције или радно ангажовање; давање широких дискреционих овлашћења установама и министру, као и препуштање министру да велики број значајних питања уреди својим актима, иако је неопходно да та питања буду детаљније регулисана законским одредбама. Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање идентификованих недостатака и ризика корупције допринело стварању адекватног правног оквира у области система образовања и васпитања, као и остварењу циљева из стратешких докумената за борбу против корупције. Мишљење које је Агенција проследила Министарству просвете, науке и технолошког развоја можете преузети овде.