Мишљењe о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о здравственој заштити

Листа вредновања и рангирања предлога пројеката приспелих на Конкурс за доделу средстава организацијама цивилног друштва
29/03/2017
Народној скупштини поднет Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2016. годину
29/03/2017

Мишљењe о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о здравственој заштити

print
Znak Horizontalno Cirilica

Нацртом закона нису, или нису у потпуности, обухваћене све потребне измене, предвиђене Националном стратегијом за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Ревидираним акционим планом за њено спровођење.

На пример, иако је више пута указивано да је новим Законом о здравственој заштити неопходно на адекватан начин уредити област допунског рада са јасним критеријумима за добијање дозволе за тај рад; детаљнијим прописивањем где и под којим условима може да се обавља, као и прецизним регулисањем услова под којима здравствени радници у здравственим установама у јавној својини могу пружати здравствене услуге у приватним условима, ова питања Нацртом закона нису додатно уређена. Такође, питање сукоба интереса делимично је уређено Нацртом закона за директора, заменика директора, председника и чланове управног одбора и председника и чланове надзорног одбора здравствене установе у јавној својини, као и за чланове етичког одбора у здравственој установи у којој се обавља клиничко испитивање лекова. Међутим, ове одредбе не обухватају остале здравствене раднике и сараднике, нити одређују које тело и у ком поступку по евентуалној пријави утврђује да ли је у конкретном случају дошло до повреде предвиђене забране, тј. да ли постоји сукоб интереса.

Нацрт закона садржи и низ других недостатака и ризика корупције, који се односе на правне празнине, давање широких дискреционих овлашћења органима јавне власти, препуштање министру да значајна питања уреди својим актима, иако је неопходно да та питања буду регулисана законским одредбама, употребу непрецизних формулација, те непостојање услова и критеријума, или елемената критеријума за предлагање и именовање чланова разних колективних тела. На овај начин, велики број значајних питања, међу којима су, поред допунског рада и сукоба интереса здравствених радника и здравствених сарадника, заснивање радног односа, одобравање специјализација, провера квалитета стручног рада и надзор над радом здравствених установа, није у потпуности регулисан, што у пракси може створити низ проблема на које је раније више пута указивано.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање идентификованих недостатака и ризика корупције допринело стварању адекватног правног оквира у области здравствене заштите и остварењу циљева из стратешких докумената за борбу против корупције.

Мишљење које је Агенција проследила Министарству здравља можете преузети овде.