pdf_small Pravilnik o dodeli nagrada Agencije za borbu protiv korupcije

doc_small Pravilnik o programu obuke za lobistu

doc_small Pravilnik o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registara i posebne evidencije u postupku lobiranja

pdf_small Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje projekata u oblasti borbe protiv korupcije

pdf_small Pravilnik o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom u IT

pdf_small Pravilnik o video nadzoru


pdf_small Pravilnik o kancelarijskom poslovanju i arhiviranju arhivske građe Agencije za borbu protiv korupcije


pdf_small Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Agenciji za borbu protiv korupcije

pdf_small Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja


pdf_small Pravilnik o posmatračima izbornih kampanja

pdf_small Pravilnik o načinu obavljanja poslova javnih nabavki u Agenciji za borbu protiv korupcije

pdf_small Pravilnik o troškovima reprezentacije

pdf_small Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje programa i projekata u oblasti borbe protiv korupcije (29.03.2018)

doc_small Pravilnik o registru funkcionera i registru imovine, prečišćen tekst

pdf_small Pravilnik o evidencijama i izveštajima političkog subjekta

doc_small Pravilnik o poklonima funkcionera, prečišćen tekst

pdf_small Pravilnik o korišćenju službenih vozila Agencije za borbu protiv korupcije i realizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

pdf_small Pravilnik o budžetskom računovodstvu u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije

pdf_small Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

pdf_small Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

pdf_small Akt o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj sredini (Prvi deo – Drugi deoTreći deo)

pdf_small Pravilnik o stručnom usavršavanju i dodatnom obrazovanju zaposlenih u Agenciji za borbu protiv korupcije

pdf_small Pravila zaštite od požara

pdf_small Pravilnik o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije (jun 2016)

pdf_small Pravilnik o kontroli pristupa i evidenciji boravka u sedištu Agencije

 

ARHIVA