pdf_small Правилник о додели награда Агенције за борбу против корупције

doc_small Правилник о програму обуке за лобисту

doc_small Правилник о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и посебне евиденције у поступку лобирања

pdf_small Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање пројеката у области борбе против корупције

pdf_small Правилник о правима и обавезама запослених у вези са радом у ИТ

pdf_small Правилник о видео надзору


pdf_small Правилник о канцеларијском пословању и архивирању архивске грађе Агенције за борбу против корупције


pdf_small Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања у Агенцији за борбу против корупције

pdf_small Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


pdf_small Правилник о посматрачима изборних кампања

pdf_small Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Агенцији за борбу против корупције

pdf_small Правилник о трошковима репрезентације

pdf_small Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање програма и пројеката у области борбе против корупције (29.03.2018)

doc_small Правилник о регистру функционера и регистру имовине, пречишћен текст

pdf_small Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта

doc_small Правилник о поклонима функционера, пречишћен текст

pdf_small Правилник о коришћењу службених возила Агенције за борбу против корупције и реализацији службених путовања у земљи и иностранству

pdf_small Правилник о буџетском рачуноводству у стручној служби Агенције за борбу против корупције

pdf_small Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем

pdf_small Правилник о безбедности и здрављу на раду

pdf_small Акт о процени ризика на радним местима и у радној средини (Први део – Други деоТрећи део)

pdf_small Правилник о стручном усавршавању и додатном образовању запослених у Агенцији за борбу против корупције

pdf_small Правила заштите од пожара

pdf_small Правилник о попуњавању радних места у Стручној служби Агенције за борбу против корупције (јун 2016)

pdf_small Правилник о контроли приступа и евиденцији боравка у седишту Агенције

 

АРХИВА