pdf_smallПравилник о канцеларијском пословању и архивирању архивске грађе Агенције за борбу против корупције

pdf_smallПравилник о унутрашњем узбуњивању

doc_small Потврда о пријему информације

pdf_small Шематски приказ унутрашњег узбуњивања


pdf_smallПравилник о начину обављања послова јавних набавки у Агенцији за борбу против корупције

pdf_smallПравилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Агенције за борбу против корупције

pdf_smallПравилник о трошковима репрезентације

pdf_smallПравилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава ОЦД за реализовање програма и пројеката у области борбе против корупције

pdf_smallПравилник о изменама и допунама Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава ОЦД за реализовање програма и пројеката у области борбе против корупције

doc_smallПравилник о регистру функционера и регистру имовине, пречишћен текст

pdf_smallПравилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта

pdf_smallПравилник о посматрачима изборне кампање

doc_smallПравилник о поклонима функционера, пречишћен текст

pdf_small Правилник о коришћењу службених возила Агенције за борбу против корупције и реализацији службених путовања у земљи и иностранству

pdf_smallПравилник о буџетском рачуноводству у стручној служби Агенције за борбу против корупције

pdf_small Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем

pdf_smallПравилник о безбедности и здрављу на раду

pdf_smallАкт о процени ризика на радним местима и у радној средини (Први део – Други деоТрећи део)

pdf_smallПравилник о стручном усавршавању и додатном образовању запослених у Агенцији за борбу против корупције

pdf_small Правила заштите од пожара

pdf_smallПравилник о попуњавању радних места у Стручној служби Агенције за борбу против корупције (јун 2016)

 

АРХИВА