Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 79810000 – Услуге штампања

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 79810000 – Услуге штампања

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-13/2020-03 за 2020. годину. Предмет јавне набавке број 404-02-13/2020-03 су услуге штампања.
Шифра из ОРН – 79810000 – Услуге штампања.