Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 38650000 – Фотографска опрема.

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 38650000 – Фотографска опрема.

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности број 404-02-12/2020-03 за 2020. годину. Набавка
фотографске опреме за потребе Агенције за борбу против корупције,
Шифра из ОРН – 38650000 – Фотографска опрема.