Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности број 404-02-83/19-03 за 2019. годину

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности број 404-02-83/19-03 за 2019. годину

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности број 404-02-83/19-03 за 2019. годину

Предмет јавне набавке мале вредности добра ЈНМВ број 404-02-83/19-03 је Набавка новог
службеног возила за потребе Агенције за борбу против корупције,
Шифра из ОРН – 34110000 – Путнички аутомобили.