Поступци утврђивања постојања повреде Закона о Агенцији

Најчешће повреде Закона о Агенцији за борбу против корупцијe

  • члан 35 = кашњење функционера у преносу управљачких права
  • члан 36 = кашњење правног и одговорног лица у правном лицу везано за обавештавање Агенције о учешћу у поступцима јавних набавки
  • члан 43 став 1 = кашњење органа и одговорног лица у органу у ком функционер врши функцију везано за обавештавање Агенције о ступању/престанку јавне функције функционера у том органу
  • члан 43 став 2 = кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по ступању на функцију
  • члан 43 став 4 = кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по престанку функције
  • члан 44 став 1= кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима због битних промена


Линк:

СТАТИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ ПОСТУПАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОВРЕДА ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИЛинк:

ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ КОНТРОЛЕ ИЗВЕШТАЈА О ИМОВИНИ И ПРИХОДИМА ФУНКЦИОНЕРАЛинк:

СТАТИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ КАТАЛОГА ПОКЛОНА ФУНКЦИОНЕРА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ