Plan integriteta

Link: Odsek za planove integriteta


IZRADA PLANA INTEGRITETA: PRVI CIKLUS (Arhiva)


 

IZRADA PLANA INTEGRITETA: DRUGI CIKLUS

 


Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća u obavezi su da izrade svoj plan integriteta.

Drugi ciklus izrade plana integriteta počeo je danom objavljivanja Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS“ br. 95/16 od 30.11.2016. godine).

Rok za donošenje plana integriteta i postavljanje odluke o njegovom usvajanju u aplikaciju istekao je 31.10.2017. godine.

Ukupan broj institucija koje su bile u obavezi da donesu plan integriteta u drugom ciklusu iznosi 4.267. Od tog broja 2.716. institucija ispunilo je svoju obavezu i izradilo i usvojilo plan integriteta, što je povećanje od 17 % u odnosu na prvi ciklus njegove izrade.

Rok za sprovođenje mera poboljšanja je do 31.10.2019. godine.

Rok za izveštavanje i postavljanje odluke o usvajanju izveštaja o sprovođenju plana integriteta je do 30.11.2019. godine.Plan integriteta izrađuje se i sprovodi na osnovu nacrta (modela) plana integriteta kome možete pristupiti putem internet adrese http://plan.acas.rs/acas_pi ili klikom na sledeći link – nacrt plana integriteta.

Smernice za izradu i sprovođenje plana integriteta

Guidelines For The Integrity Plan Development And Implementation

Odluka o izmenama Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta

 Priručnik za izradu i sprovođenje plana integriteta

Manual For The Integrity Plan Development And Implementation

Primer izrađenog plana integriteta

Link: Evidencija državnih institucija po sistemima

Preporuka Agencije je da sve institucije pri korišćenju aplikacije koriste Google Chrome ili Mozilla Firefox internet pretraživače, jer u slučaju korišćenja Internet Explorer-a, može doći do problema u radu aplikacije.SPISAK DRŽAVNIH INSTITUCIJA KOJE SU IZRADILE/NISU IZRADILE PLAN INTEGRITETA

Tabelarni prikaz najznačajnijih državnih institucija koje su izradile/nisu izradile plan integriteta u zakonom predviđenom roku

Link: Pregled državnih institucija po sistemima koje su izradile/nisu izradile plan integriteta u zakonom predviđenom roku

Primer dobre prakse – institucije koje su izradile plan integriteta a nisu imale tu zakonsku obavezu

Uporedni prikaz procenata urađenih planova integriteta u 1. i 2. ciklusuJAVNO DOSTUPNI PLANOVI INTEGRITETA

Obveznicima planova integriteta ostavljena je mogućnost da, u okviru elektronske aplikacije, odaberu opciju da njihov plan integriteta bude javan. Ukoliko želite da proverite da li je neka institucija učinila plan integriteta dostupnim javnosti, to možete učiniti putem pretrage na ovom linku.SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Aktivnosti koje lice odgovorno da prati sprovođenje plana integriteta treba da sprovede u fazi sprovođenja i praćenja sprovođenja plana integriteta su sledeće:

  • prati da li se mere iz plana integriteta sprovode u rokovima i na način predviđen planom integriteta;

  • putem aplikacije izveštava Agenciju o sprovođenju mera poboljšanja;

  • nakon isteka roka za sprovođenje plana integriteta postavlja u aplikaciju odluku o usvajanju izveštaja o sprovođenju plana integriteta.

Napomena: Odluka o usvajanju izveštaja o sprovođenju plana integriteta se ne dostavlja Agenciji putem pošte, već je potrebno odluku postaviti u aplikaciju.

Za sve informacije vezane za proces sprovođenja plana integriteta obratite se Agenciji za borbu protiv korupcije – Odseku za planove integriteta na tel: 011 41 49 100 opcija 5 ili na imejl integritet@acas.rs

Uputstvo za lice odgovorno da prati sprovođenje plana integriteta

Video link:  Izveštavanje o sprovođenju mera iz plana integriteta u aplikacijiMODELI AKATA POTREBNIH ZA FAZU SPROVOĐENJA I PRAĆENJA SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

Nakon izrade plana integriteta potrebno je sprovesti usvojene mere poboljšanja najkasnije do 31. oktobra 2019. godine. Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je akcioni plan za zajedničke oblasti plana integriteta kao pomoć institucijama u njegovoj realizaciji, odnosno predlog na koji način institucije mogu realizovati mere određene planom integriteta. Za svaku meru iz plana integriteta navedene su aktivnosti, faze u sprovođenju, rokovi, odgovorna lica i na kraju pokazatelji ispunjenosti mera.

Link: Akcioni plan za sprovođenje mera iz plana integriteta

Model Odluke o usvajanju izveštaja o sprovođenju plana integritetaLink: ARHIVA dokumenata koji su bili potrebni za fazu izrade planova integriteta