План интегритета

Линк: Одсек за планове интегритета


ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА: ПРВИ ЦИКЛУС (Архива)


 

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА: ДРУГИ ЦИКЛУС

 


Сви државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне сaмоуправе, јавне службе и јавна предузећа у обавези су да израде свој план интегритета.

Други циклус израде плана интегритета почео је даном објављивања Смерница за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“ бр. 95/16 од 30.11.2016. године).

Рок за спровођење мера побољшања је до 31.10.2019. године.

Рок за извештавање и постављање одлуке о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета је до 30.11.2019. године.План интегритета израђује се и спроводи на основу нацрта (модела) плана интегритета коме можете приступити путем интернет адресе http://plan.acas.rs/acas_pi или кликом на следећи линк – нацрт плана интегритета.

Смернице за израду и спровођење плана интегритета

Guidelines For The Integrity Plan Development And Implementation

Одлука о изменама Смерница за израду и спровођење плана интегритета

Приручник за израду и спровођење плана интегритета

Manual For The Integrity Plan Development And Implementation

Пример израђеног плана интегритета

Линк: Евиденција државних институција по системима

Препорука Агенције је да све институције при коришћењу апликације користе Google Chrome ili Mozilla Firefox интернет претраживаче, јер у случају коришћења Internet Explorer-a, може доћи до проблема у раду апликације.СПИСАК ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ/НИСУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Табеларни приказ најзначајнијих државних институција које су израдиле/нису израдиле план интегритета у законом предвиђеном року

Линк: Преглед државних институција по системима које су израдиле/нису израдиле план интегритета у законом предвиђеном року

Пример добре праксе – институције које су израдиле план интегритета а нису имале ту законску обавезуСПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Активности које лице одговорно да прати спровођење плана интегритета треба да спроведe у фази спровођења и праћењa спровођења плана интегритета су следеће:

  • прати да ли се мере из плана интегритета спроводе у роковима и на начин предвиђен планом интегритета;

  • путем апликације извештава Агенцију о спровођењу мера побољшања;

  • након истека рока за спровођење плана интегритета поставља у апликацију одлуку о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета.

Напомена: Одлука о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета се не доставља Агенцији путем поште, већ је потребно одлуку поставити у апликацију.

За све информације везане за процес спровођења плана интегритета обратите се Агенцији за борбу против корупције – Одсеку за планове интегритета на тел: 011 41 49 100 опција 5 или на имејл integritet@acas.rsМОДЕЛИ АКАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ФАЗУ СПРОВОЂЕЊА И ПРАЋЕЊА СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Модел Одлуке о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритетаЛинк: АРХИВА докумената који су били потребни за фазу израде планова интегритета