У Одсеку за контролу преноса управљачких права обављају се следећи послови: давање мишљења о питањима везаним за пренос управљачких права у привредним друштвима и поверавање пословођења предузетника; вођење евиденције о подацима из обавештења о преносу управљачких права и поверавању пословођења; контрола законитости преноса управљачких права и поверавања пословођења; вођење поступака за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији у вези са преносом управљачких права и поверавањем пословођења; израда нацрта дописа и аката из делокруга Одсека; праћење извршавања одлука Агенције из делокруга Одсека; вођење евиденције покренутих поступака, донетих одлука и поднетих захтева за покретање прекршајног поступка из делокруга Одсека; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одсека; припрема за израду извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одељења.