У Одељењу за решавање о сукобу интереса обављају се следећи послови: давање мишљења о питањима везаним за сукоб интереса при вршењу јавних функција и кумулацију јавних функција; предлагање мера за отклањање сукоба интереса при вршењу јавних функција; давање сагласности за вршење друге јавне функције, другог посла или делатности, за чланство у органима удружења и за заснивање радног односа, односно пословне сарадње по престанку јавне функције; поступање по обавештењима о недозвољеном утицају на функционера; вођење поступака за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији из делокруга Одељења; израда нацрта дописа и аката из делокруга Одељења; праћење извршавања одлука Агенције из делокруга Одељења; вођење евиденције покренутих поступака, донетих одлука и поднетих захтева за покретање прекршајног поступка из делокруга Одељења; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одељења; припрема за израду извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одељења.