Sektor za rešavanje o sukobu interesa

Sektor za rešavanje o sukobu interesa obavlja poslove koji se odnose na: sprečavanje, rešavanje i otklanjanje posledica sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija; rešavanje o kumulaciji javnih funkcija; kontrolu prenosa upravljačkih prava i poveravanja poslovođenja; postupanje u slučaju povrede Zakona o Agenciji iz delokruga Sektora; davanje mišljenja i uputstava za sprovođenje Zakona o Agenciji iz delokruga Sektora; praćenje izvršavanja odluka Agencije iz delokruga Sektora; realizaciju obuka koje se odnose na materiju sukoba interesa i kontrolu prenosa upravljačkih prava i prava poslovođenja; saradnju sa drugim unutrašnjim jedinicama u cilju izvršavanja poslova iz delokruga Sektora; izradu izveštaja o radu Sektora.