Сектор за решавање о сукобу интереса

Сектор за решавање о сукобу интереса обавља послове који се односе на: спречавање, решавање и отклањање последица сукоба интереса при вршењу јавних функција; решавање о кумулацији јавних функција; контролу преноса управљачких права и поверавања пословођења; поступање у случају повреде Закона о Агенцији из делокруга Сектора; давање мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Сектора; праћење извршавања одлука Агенције из делокруга Сектора; реализацију обука које се односе на материју сукоба интереса и контролу преноса управљачких права и права пословођења; сарадњу са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Сектора; израду извештаја о раду Сектора.