Odsek za edukacije, saradnju sa civilnim društvom i istraživanja

U Odseku za edukacije, saradnju sa civilnim društvom i istraživanja obavljaju se sledeći poslovi: priprema programa obuke o borbi protiv korupcije iz nadležnosti Sektora; saradnju sa državnim i drugim organima i organizacijama u sprovođenju aktivnosti prevencije korupcije; sprovođenje istraživanja o vidovima korupcije; razvoj metodologija i alata za merenje različitih vidova korupcije; učestvovanje u pripremanju predloga projekata i implementaciju odobrenih projekata; saradnja sa drugim unutrašnjim jedinicama u cilju izvršavanja poslova iz delokruga Odseka; priprema izveštaja o radu Sektora; drugi poslovi iz delokruga Odseka.