Сектор за превенцију обавља послове који се односе на: надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за примену Националне стратегије за борбу против корупције; израду годишњег извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана; израду мишљења и других аката из надлежности Сектора; израду мишљења о процени ризика корупције у прописима и нацртима прописа; давање смерница за израду планова интегритета у јавном и приватном сектору; припрема програма обуке о борби против корупције из надлежности Сектора; сарадњу са државним и другим органима и организацијама у спровођењу активности превенције корупције; спровођење истраживања о видовима корупције; учествовање у припремању предлога пројеката и имплементацију одобрених пројеката; сарадњу са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Сектора; израду извештаја о раду Сектора.