U Grupi za evropske integracije obavljaju se sledeći poslovi: saradnje sa međunarodnim organizacijama, sličnim institucijama drugih država, kao i saradnje sa državama članicama Evropske unije u oblasti borbe protiv korupcije; priprema i organizacija poseta stranih delegacija i zvaničnika iz inostranstva Agenciji; priprema učešća predstavnika Agencije na međunarodnim i regionalnim skupovima, priprema učešća predstavnika Agencije u radu međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član; izrada izveštaja o ostvarenoj međunarodnoj saradnji; analiza međunarodnih standarda, analitičkih izveštaja i prakse Evropske unije u oblasti borbe protiv korupcije; analiza nacionalnih propisa u oblasti borbe protiv korupcije sa aspekta usklađenosti sa propisima Evropske unije i drugih akata vezanih za ispunjenje međunarodnih obaveza u ovoj oblasti; izrada izveštaja iz nadležnosti Agencije o ostvarenom napretku na sprovođenju reformi u procesu evropskih integracija, kao i u ispunjavanju obaveza preuzetih na osnovu ratifikovanih međunarodnih ugovora; saradnja i koordinacija sa drugim državnim organima u međunarodnim aktivnostima i aktivnostima vezanim za proces evropskih integracija u oblasti borbe protiv korupcije; učestvovanje u sprovođenju obuka u cilju upoznavanja sa nadležnostima Agencije iz delokruga Grupe; poslovi pismenog i usmenog prevođenja za potrebe Agencije u vezi sa međunarodnim saradnjom; priprema izveštaja o radu Grupe; drugi poslovi iz delokruga Grupe.