У Групи за европске интеграције обављају се следећи послови: сарадње са међународним организацијама, сличним институцијама других држава, као и сарадње са државама чланицама Европске уније у области борбе против корупције; припрема и организација посета страних делегација и званичника из иностранства Агенцији; припрема учешћа представника Агенције на међународним и регионалним скуповима, припрема учешћа представника Агенције у раду међународних организација у којима је Република Србија члан; израда извештаја о оствареној међународној сарадњи; анализа међународних стандарда, аналитичких извештаја и праксе Европске уније у области борбе против корупције; анализа националних прописа у области борбе против корупције са аспекта усклађености са прописима Европске уније и других аката везаних за испуњење међународних обавеза у овој области; израда извештаја из надлежности Агенције о оствареном напретку на спровођењу реформи у процесу европских интеграција, као и у испуњавању обавеза преузетих на основу ратификованих међународних уговора; сарадња и координација са другим државним органима у међународним активностима и активностима везаним за процес европских интеграција у области борбе против корупције; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Групе; послови писменог и усменог превођења за потребе Агенције у вези са међународним сарадњом; припрема извештаја о раду Групе; други послови из делокруга Групе.