Sektor za međunarodnu saradnju

Sektor za međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na: saradnju Agencije sa sličnim institucijama drugih država i međunarodnim organizacija; pripremu studijskih poseta, poseta stranih delegacija i zvaničnika iz inostranstva Agenciji; pripremu učešća predstavnika Agencije na međunarodnim skupovima; pripremu učešća predstavnika Agencije u radu međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član; analizu usklađenosti propisa u oblasti borbe protiv korupcije sa propisima Evropske unije; saradnju i koordinaciju sa drugim državnim organima u međunarodnim aktivnostima u vezi sa borbom protiv korupcije; pripremu i sprovođenje međunarodnih projekata; učestvovanje u sprovođenju obuka u cilju upoznavanja sa nadležnostima Agencije iz delokruga Sektora; poslove pismenog i usmenog prevođenja za potrebe Agencije u vezi sa međunarodnim saranjom; saradnju sa drugim unutrašnjim jedinicama u cilju izvršavanja poslova iz delokruga Sektora; izradu izveštaja o radu Sektora.