У Одељењу за вођење регистара и посебних евиденција обављају се следећи послови:

пријем, обрада и верификација Извештаја; вођење Регистра имовине; пријем, обрада и верификација обавештења о ступању на функцију и престанку функције; вођење Регистра функционера; вођење евиденције правних лица у којима је функционер власник више од 20% удела или акција; пријем, обрада и верификација обавештења правних лица у којима је функционер власник више од 20% удела или акција о учешћу у поступцима приватизације, јавних набавки и другим поступцима чији је исход закључивање уговора са органом Републике, територијалне аутономије, локалне самоуправе, другим корисником буџета, односно другим правним лицем чији је оснивач орган Републике, територијалне аутономије или локалне самоуправе или правним лицем у којем је више од 20% капитала у јавној својини; пријем, обрада и верификација копија евиденција поклона; израда Каталога поклона; провера формално-техничке исправности Извештаја, обавештења о ступању на функцију и престанку функције и копија евиденција поклона; објављивање и ажурирање јавних података из регистара и посебних евиденција из делокруга Сектора на интернет презентацији Агенције; вођење поступака за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији из делокруга Одељења; израда нацрта дописа и аката из делокруга Одељења; праћење извршавања одлука Агенције из делокруга Одељења; израда нацрта мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Одељења; анализа података из Извештаја у циљу израде предлога годишњег плана провере; вођење евиденције покренутих поступака, донетих одлука и поднетих захтева за покретање прекршајног поступка из делокруга Одељења; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одељења; припрема извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одељења.