У Одељењу за контролу имовине и прохода функционера обављају се следећи послови: провера тачности и потпуности података из Извештаја; праћење имовинског стања функционера и утврђивање разлога несагласности између података из Извештаја и стварног стања или између увећане вредности имовине функционера и његових законитих и пријављених прихода; вођење поступака за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији из делокруга Одељења; израда нацрта дописа и аката из делокруга Одељења; праћење извршавања одлука Агенције из делокруга Одељења; израда нацрта мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Одељења; вођење евиденције покренутих поступака, донетих одлука и поднетих захтева за покретање прекршајног поступка, кривичних пријава и извештаја надлежним државним органима из делокруга Одељења; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одељења; припрема за израду извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одељења.