Сектор за контролу имовине и прихода функционера

Сектор за контролу имовине и прихода функционера обавља послове који се односе на: вођење Регистра функционера; вођење регистра имовине и прихода функционера; вођење евиденције правних лица у којима је функционер власник више од 20% удела или акција и поступака приватизације, јавних набавки и других поступака чији је исход закључивање уговора са органом Републике, територијалне аутономије, локалне самоуправе, другим корисником буџета, односно другим правним лицем чији је оснивач орган Републике, територијалне аутономије или локалне самоуправе или правним лицем у којем је више од 20% капитала у јавној својини; објављивање каталога поклона; проверу благовремености подношења извештаја о имовини и приходима функционера (у даљем тексту: Извештај) и тачности и потпуности података из Извештаја; праћење имовинског стања функционера; поступање у случају повреде Закона о Агенцији из делокруга Сектора; израда нацрта мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Сектора; реализацију обука; сарадњу са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Сектора; израду извештаја о раду Сектора.