Сектор за контролу имовине и прихода функционера

Сектор за контролу имовине и прихода функционера обавља послове који се односе на: вођење Регистра функционера; вођење регистра имовине и прихода функционера; вођење евиденције правних лица у којима је функционер власник више од 20% удела или акција и поступака приватизације, јавних набавки и других поступака чији је исход закључивање уговора са органом Републике, територијалне аутономије, локалне самоуправе, другим корисником буџета, односно другим правним лицем чији је оснивач орган Републике, територијалне аутономије или локалне самоуправе или правним лицем у којем је више од 20% капитала у јавној својини; објављивање каталога поклона; проверу благовремености подношења извештаја о имовини и приходима функционера (у даљем тексту: Извештај) и тачности и потпуности података из Извештаја; праћење имовинског стања функционера; поступање у случају повреде Закона о Агенцији из делокруга Сектора; израда нацрта мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Сектора; реализацију обука; сарадњу са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Сектора; израду извештаја о раду Сектора.

 


Резултати рада Одељења за вођење регистара и посебних евиденција*

(од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2015)


Резултати рада Одељења за контролу имовине и прихода функционера*

(од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2015)


*НАПОМЕНА: Листе су објављене са циљем обавештавања јавности о резултатима рада Агенције. За сва наведена лица важи претпоставка невиности, у складу са Уставом и законом.

Само покретање поступка пред Агенцијом не значи да је функционер повредио закон. Одлука о томе доноси се тек након спроведеног поступка, у којем функционер има право да се изјасни, а постаје коначна тек истеком рока за жалбу, односно њеним потврђивањем од стране Одбора Агенције.

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]