U Odeljenju za postupanje u slučaju povrede zakona obavljaju se sledeći poslovi: vođenje postupaka za odlučivanje o postojanju povrede Zakona o Agenciji iz delokruga Sektora i zakona koji uređuje finansiranje političkih aktivnosti; izrada nacrta dopisa i akata iz delokruga Sektora; praćenje izvršavanja odluka Agencije iz delokruga Sektora; praćenje i usklađivanje donetih odluka s praksom Agencije; izrada nacrta mišljenja i uputstava za sprovođenje Zakona o Agenciji iz delokruga Sektora i mišljenja u vezi sa primenom zakona kojim se uređuje finansiranje političkih aktivnosti; vođenje evidencije pokrenutih postupaka, donetih odluka i podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, krivičnih prijava i izveštaja nadležnim državnim organima iz delokruga Odeljenja; obrada podataka iz finansijskih izveštaja političkih subjekata, evidencija Sektora, evidencija drugih unutrašnjih jedinica, podataka dobijenih od drugih državnih organa i drugih pravnih lica i drugih javno dostupnih podataka u cilju izrade analiza pojava vezanih za korupciju kod finansiranja političkih aktivnosti; učestvovanje u sprovođenju obuka u cilju upoznavanja sa nadležnostima Agencije iz delokruga Odeljenja; priprema izveštaja o radu Sektora; drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.