У Одељењу за поступање у случају повреде закона обављају се следећи послови: вођење поступака за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији из делокруга Сектора и закона који уређује финансирање политичких активности; израда нацрта дописа и аката из делокруга Сектора; праћење извршавања одлука Агенције из делокруга Сектора; праћење и усклађивање донетих одлука с праксом Агенције; израда нацрта мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Сектора и мишљења у вези са применом закона којим се уређује финансирање политичких активности; вођење евиденције покренутих поступака, донетих одлука и поднетих захтева за покретање прекршајног поступка, кривичних пријава и извештаја надлежним државним органима из делокруга Одељења; обрада података из финансијских извештаја политичких субјеката, евиденција Сектора, евиденција других унутрашњих јединица, података добијених од других државних органа и других правних лица и других јавно доступних података у циљу израде анализа појава везаних за корупцију код финансирања политичких активности; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одељења; припрема извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одељења.