Одељење за поступање у случају повреде закона

У Одељењу за поступање у случају повреде закона обављају се следећи послови: вођење поступака за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији из делокруга Сектора и закона који уређује финансирање политичких активности; израда нацрта дописа и аката из делокруга Сектора; праћење извршавања одлука Агенције из делокруга Сектора; праћење и усклађивање донетих одлука с праксом Агенције; израда нацрта мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Сектора и мишљења у вези са применом закона којим се уређује финансирање политичких активности; вођење евиденције покренутих поступака, донетих одлука и поднетих захтева за покретање прекршајног поступка, кривичних пријава и извештаја надлежним државним органима из делокруга Одељења; обрада података из финансијских извештаја политичких субјеката, евиденција Сектора, евиденција других унутрашњих јединица, података добијених од других државних органа и других правних лица и других јавно доступних података у циљу израде анализа појава везаних за корупцију код финансирања политичких активности; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одељења; припрема извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одељења.

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]