Sektor za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti

Sektor za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu finansijskih izveštaja političkih subjekata; formiranje i ažuriranje baza podataka potrebnih za poslove kontrole finansijskih izveštaja političkih subjekata; izbor, organizaciju i koordinaciju rada i nadzor nad radom posmatrača izbornih kampanja; postupanje u slučaju povrede Zakona o Agenciji iz delokruga Sektora i zakona koji uređuje finansiranje političkih aktivnosti; praćenje stanja u oblasti borbe protiv korupcije u vezi sa finansiranjem političkih aktivnosti; obradu podataka u cilju izrade analiza pojava vezanih za korupciju kod finansiranja političkih aktivnosti; davanje mišljenja i uputstava za sprovođenje Zakona o Agenciji iz delokruga Sektora i mišljenja u vezi sa primenom zakona koji uređuje finansiranje političkih aktivnosti; realizaciju obuka; saradnju sa drugim unutrašnjim jedinicama u cilju izvršavanja poslova iz delokruga Sektora; izradu izveštaja o radu Sektora.