Планови јавних набавки и извештаји о реализацијиЈАВНА НАБАВКА – Услуга одржавања и унапређења апликативног софтвера, Шифра из ОРН-а: 722620000 – Услуге повезане са софтвером

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-117/17-03 за 2017. годину

_______________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге израде видео материјала, Шифра из ОРН-а: 92111100 – Услуге израде видео материјала

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-36/17-03 за 2017. годину

________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге штампања,  Шифра из ОРН-а: 79810000 – Услуге штампања

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-16/17-03 за 2017. годину

_________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге посредовања за обезбеђивање превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора ОРН – 63500000 Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи туристима

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-15/17-03 за 2017. годину

__________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – Услуга израде и одржавања софтвера ОРН – 72262000 Услуге израде софтвера

Јавна набавка услуга број 404-02-150/16-03 за 2016. годину

—————————————————————————————————————————————————————————————

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге посредовања за обезбеђивање превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора.
Шифра из ОРН-а: 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи
туристима.

 Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-27/16-03 за 2016. годину

———————————————————————————————————————————————————————————————-

ЈАВНА НАБАВКА – Услуга израде и одржавања софтвера ОРН – 72262000 Услуге израде софтвера

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Јавна набавка бр. 1.2.4/2015


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-0144/15-03 за 2015. годину

Услуге чишћења


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-37/15-03 за 2015. годину

Услуге штампања


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-38/15-03 за 2015. годину

Услуге посредовања при куповини авио карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству.


 

Услуга израде софтвера за потребе израде и спровођења планова интегритета и вршење надзора над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године.

Обавештење о закљученом уговору за услугу израде софтвера за потребе израде и спровођења планова интегритета и вршење надзора над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године


Ангажовање три лица по основу уговора о делу за спровођење активности предвиђених пројектом „Подршка јачању механизама превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције“ (2014-2016)

Обавештење о признавању квалификације

Поновљени поступак за партију један:


Набавка тонера за штампаче за потребе Агенције за борбу против корупције

 


Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности услуга – Услуга обављање послова домара


Позив за подношење понуда: Услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја; Конкурсна документација (25.4.2014)