Odeljenje za opšte poslove

Odeljenje za opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremu dokumentacije u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa; izradu nacrta opštih i pojedinačnih akata iz oblasti radnih odnosa; stručnu i konsultativnu podršku u postupku ocenjivanja zaposlenih; planiranje, organizaciju i evaluaciju stručnog usavršavanja i dodatnog obrazovanja zaposlenih u Agenciji; stručnu i administrativnu podršku za potrebe Žalbene komisije Agencije, konkursnih komisija i drugih radnih tela u Agenciji; pripremu i izradu kadrovskog plana Agencije; vođenje kadrovskih evidencija i izveštavanje; izradu nacrta ugovora koje zaključuje Agencija sa drugim pravnim i fizičkim licima; preduzimanje mera bezbednosti, zdravlja na radu i osiguranja zaposlenih i angažovanih po osnovu rada van radnog odnosa u Agenciji; izradu predloga budžetskih sredstava za rad Agencije; evidentiranje i plaćanje dospelih obaveza; sastavljanje periodičnih izveštaja i završnog računa o izvršenim rashodima; vođenje finansijskog knjigovodstva, knjigovodstva osnovnih sredstava, sitnog inventara i potršnog materijala; obračun i isplatu plata, naknada i drugih primanja zaposlenih u Agenciji, isplatu trećim licima na ime izvršenih ugovornih obaveza, kao i obračun i isplatu naknada za rad članovima Odbora Agencije; vođenje evidencija osnovnih sredstava; pripremu opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na materijalno-finansijsko poslovanje; fizički prijem podnesaka; otvaranje i pregledanje pošte, vođenje knjiga pošte, kao i pošte sa oznakom određenog stepena poverljivosti; klasifikovanje i zavođenje predmeta, akata i podnesaka, združivanje, dopune i kompletiranje predmeta i dostavljanje u rad nadležnim unutrašnjim jedinicama; arhiviranje predmeta; izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala; davanje obaveštenja o kretanju predmeta iz delovodnika; kurirsko-vozačke poslove; poslove održavanja prostorija Agencije; izradu izveštaja o radu Odeljenja; druge poslovi iz delokruga Odeljenja.