Kancelarija direktora obavlja poslove koji se odnose na: protokol; nabavku i vođenje evidencije protokolarnih i prigodnih poklona; koordinaciju rada unutrašnjih jedinica; organizaciju i koordinaciju u vezi sa ostvarivanjem saradnje direktora i Odbora; obezbeđivanje jedinstvenog rada Stručne službe Agencije; organizaciju i koordinaciju sastanaka u vezi sa ostvarivanjem saradnje Agencije sa drugim državnim organima, organizacijama i telima, kao i sa međunarodnim organizacijama i institucijama; administrativno-tehničku podršku u radu direktoru i zameniku direktora; koordinaciju izrade godišnjeg plana rada Agencije; izradu godišnjeg izveštaja o radu Agencije; ažuriranje informatora o radu Agencije; izradu i sprovođenje komunikacione strategije Agencije; planiranje i savetodavno-analitičke poslove u vezi sa organizovanjem medijskih nastupa i prezentacija Agencije; praćenje i analizu medijskog izveštavanja o Agenciji; saradnju sa predstavnicima medija; vođenje evidencije medijskih nastupa predstavnika Agencije; postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; administriranje i ažuriranje internet prezentacije Agencije i naloga na društvenim mrežama; komunikaciju sa građanima, organizovanje i realizaciju poseta građana; druge poslove iz delokruga Kancelarije.