Predviđeno je da interni revizor obavlja poslove planiranja i organizovanja interne revizije; testira, analizira i ocenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Agencije; procenjuje sisteme i procese interne kontrole na osnovu upravljanja rizicima; daje ocene, savete i stručna mišljenja kada se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci; izrađuje strateški plan i operativne poslove i programe rada i rati izvršavanje istih; izrađuje godišnji izveštaj o rezultatima interne revizije; priprema izveštaj o izvršenoj reviziji i daje preporuke, mišljenja i ocenu revizije koje dostavlja direktoru; obavlja poslove revizije na zahtev direktora ili prema potrebi; obavlja reviziju korišćenja sredstava Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija; sarađuje sa Državnom revizorskom institucijom, drugim državnim organima, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima, Centralnom jedinicom za harmonizaciju i druge poslove po nalogu direktora.