Предвиђено је да интерни ревизор обавља послове планирања и организовања интерне ревизије; тестира, анализира и оцењује све пословне функције из надлежности Агенције; процењује системе и процесе интерне контроле на основу управљања ризицима; даје оцене, савете и стручна мишљења када се уводе нови системи, процедуре или задаци; израђује стратешки план и оперативне послове и програме рада и рати извршавање истих; израђује годишњи извештај о резултатима интерне ревизије; припрема извештај о извршеној ревизији и даје препоруке, мишљења и оцену ревизије које доставља директору; обавља послове ревизије на захтев директора или према потреби; обавља ревизију коришћења средстава Европске уније и других међународних организација и институција; сарађује са Државном ревизорском институцијом, другим државним органима, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима, Централном јединицом за хармонизацију и друге послове по налогу директора.