img_0562mala
Održani okrugli stolovi “Institucionalni integritet” u Boru i Paraćinu
23/05/2011
ZnakHorizontalnoCirilicaveci
Agencija za borbu protiv korupcije je utvrdila da uzbunjivač Gojko Dedović iz Kraljeva trpi štetne posledice zbog prijave korupcije
27/03/2014

Opšte o predstavkama

print

Postupanje po predstavkama pravnih i fizičkih lica

Predstavka je oblik individualnog ili kolektivnog obraćanja građana organu javne vlasti u kojem se izražava neslaganje ili kritika u pogledu načina rada ili postupanja određenog organa javne vlasti.

Pravni osnov za podnošenje predstavke u kojoj se ukazuje na korupciju u organu javne vlasti je Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 53/10 i 66/11 – odluka US, 67/13 – odluka US, 112/13 – autentično tumačenje, 8/15 – odluka US i 88/19). Nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije za postupanje po predstavkama predviđena je odredbama čl. 5. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Zakon ne definiše šta se pod predstavkom podrazumeva, ali u oblasti iz nadležnosti Agencije predstavka je svaki potpisan podnesak u kojem podnosilac ukazuje na koruptivne radnje u načinu rada ili postupanja organa javne vlasti ili javnog funkcionera – državnog službenika na položaju, koje ne moraju nužno biti u vezi sa podnosiocem ili usled čega podnosilac smatra da su neka njegova prava povređena ili pravni interes.

Građani svakodnevno podnose Agenciji veliki broj predstavki. U 2017. godini Agencija je obrazovala 535 predmeta po predstavkama, dok je u 2018. godini obrazovala ukupno 583 nova predmeta. Povećanje broja predstavki ukazuje na veće poverenje građana u instituciju.

Odredbama čl. 65. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije izričito je propisano da Agencija ne postupa po anonimnim predstavkama, ali usvajanjem novog Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 35/19, 88/19) u maju 2019. godine na predlog Agencije ova zabrana je uklonjena jer su anonimne informacije veoma važan i prikladan izvor saznanja za korupciju.

Pravu na podnošenje predstavke odgovara zakonom propisana obaveza Agencije da podnosioca predstavke obavesti o ishodu postupka po predstavci.

Ponedeljak i četvrtak su dani kada Agencija u vremenu od 11 do 14 časova telefonskim putem građanima daje informacije u vezi sa podnošenjem predstavki i obaveštenja o postupanju Agencije po podnetim predstavkama.